Reference

Reference společnosti Czech consulting and development

CIUR, a.s.

Příprava a realizace v roce 2007 analýza stavu v zadané lokalitě, připravil návrhy řešení oslovení majitelů pozemků, včetně návrhů etapizace a postupu při následných jednáních s vlastníky dotčených pozemků a připravil cenové návrhy pro vlastní odkup těchto pozemků. Následně společnost pro investora v poměrně krátkém časovém horizontu na základě udělené plné moci a uzavřené mandátní smlouvy oslovila vlastníky předmětných pozemků a uzavřela s nimi ústní dohody, které následně vedli k úspěšnému uzavření i smluvních dokumentů, to vše v horizontu několika týdnů.

Zobrazit referenci

v.z. ideastav, a.s.

Příprava projektu výstavby 68 RD v obci Obříství, okres Mělník. Projekt byl připraven tzv. na „zelené louce“ v období let 2006 - 2007. Společnost Czech consulting and development s.r.o. připravila projekt do stádia územního rozhodnutí s nabytím právní moci na lokalitu výstavby 68 rodinných domů a kompletní infrastruktury, včetně kompletní smluvní dokumentace s jednotlivými správci inženýrských sítí, obce Obříství, jednotlivými vlastníky, projektanty apod. Projekt byl připraven od výkupu pozemků od vlastníků, zajištění právník dokumentací, projednání výstavby se zastupitelstvem obce, zpracování základní urbanistické studie a projektové dokumentace k ÚR, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně vydání pravomocného územního rozhodnutí na výstavbu. Příprava celého projektu výstavby 68 rodinných domů, tzv. „na klíč“ společnost realizovala v poměrně krátkém časovém horizontu, a to 10 měsíců.

Zobrazit referenci

Obec Býkev

Spolupráce od roku 1999 s obcí Býkev, okres Mělník na koordinaci, doplnění a změnách ÚPD obce. V současné době je ÚPD obce před jeho finálním schválením. Společnost Czech consulting and development s.r.o. také zastupuje obec a za obec jedná v řešení a zpracování kompletní projektové dokumentace na odkanalizování obcí Býkev a Jenišovice, okres Mělník. V lednu roku 2008 nabylo právní moci územní rozhodnutí na první dvě etapy této kanalizace a nyní probíhají projektové práce a jednání s orgány státní správy a samosprávy na III. etapě, včetně přípravy projektové dokumentace pro vydání stavební povolení. Společnost pro obec Býkev také připravuje a zajišťuje možné finanční dotace ze strukturálních fondů Evropské Unie na realizaci zmíněné výstavby realizace kanalizace.

Zobrazit referenci

Dan - Czech Specialtransport, s.r.o.

Příprava v letech 2000 - 2001 pro společnost Dan - Czech Specialtransport, s.r.o. vytipování vhodné lokality pro výstavbu sídla společnosti, zajistila výkup pozemků a následně zajistila zpracování projektové dokumentace a kompletní inženýrské činnosti pro výstavbu areálu společnosti v Mělníku.

Zobrazit referenci

ISH Noční Expres, s.r.o.

Spolupracovala od ledna 2001 s investorem, společností ISH Noční Expres, s.r.o. Společnost pro investora zajistila vytipování vhodné lokality pro umístění a výstavby sídla společnosti ISH Noční Expres, s.r.o. Společnost pro investora zajistila výkup pozemků, kompletní právní servis, změnu územně plánovací dokumentace obce Býkev, zajistila zpracování projektové dokumentace pro ÚR a SP, zajistila a koordinovala výběrové řízení na dodavatele stavby areálu společnosti ISH Noční Expres, s.r.o. v obci Býkev, včetně zajištění následné kolaudace areálu v roce 2002.

Zobrazit referenci

CzechInvest

Spolupracovala v letech 2004 - 2006 se společností CzechInvest na získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro jednotlivé právní subjekty a soukromé žadatele. Spolupráce se týkala vypracovávání posudků na jednotlivé žadatele.

Zobrazit referenci

Atelier i69, s.r.o.

Spolupracuje od roku 2004 na přípravě několika developerských projektech v komerční a rezidenční výstavbě v regionu Prahy a Středních Čech s projekčním atelierem společností Atelier i69, s.r.o.

Zobrazit referenci

Váš názor nás zajímá!

Máte-li otázku, sdělení, připomínku, nabídku nebo poptávku, můžete nás kontaktovat
pomocí webového formuláře:

Preferuji být kontaktován/a prostřednictvím

emailu telefonu
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Přeji si na mnou uvedenou e-mailovou adresu dostávat novinky o aktuálních nabídkách CCD